Diensten

Afhankelijk van de fase waarin een project verkeert, worden verschillende eisen aan de kostenramingen gesteld. Voor het bewaken en beheersen van de kosten is het daarbij belangrijk om de verschillende onderdelen van het project ook binnen de raming te onderscheiden.
Met name in de planningsfase gaat het om het identificeren van de hoofdelementen en een inschatting van de moeilijkheidsgraad daarvan. In de uitvoeringsfase gaat het om gedetailleerde kostenstaten waarop de uitvoerder kan worden gecontroleerd en afgerekend.

Initiële fase

CC INFRA is instaat om in een vroeg stadium, waarin de scope van het project nog niet gedefinieerd is, op basis van interviews en het vaststellen van aannames en uitgangspunten een beeld te geven van de mogelijke scope. Vervolgens is het mogelijk om bij deze scope een indicatie af te geven van de mogelijke kosten. Op deze manier is het mogelijk om met een bepaalde betrouwbaarheid een budget vast te stellen.

Planfase

Het meest tijdrovend in infrastructurele projecten is de planfase. Heldere en reële doelen worden in deze fase geformuleerd. Uitgangspunt zijn de wensen en doelen die de opdrachtgever nastreeft. In een Programma van Eisen (PvE) worden de doelen en uitgangspunten geformuleerd en worden ook budget en benodigde tijd opgenomen.

Ontwerpende partijen worden geselecteerd om op basis van het PvE hier van tot een ontwerp te komen. Het is daarom van het grootste belang dat dat de keuzes in het PvE goed gefundeerd zijn. Hierbij levert CC INFRA ondersteuning.

Realisatiefase

Het gedetailleerd uitwerken van een project wordt in de realisatiefase gedaan. Hierna kunnen verschillende aannemers een goede prijs bepalen. Dit is alleen mogelijk als alle eenduidig zijn en volledig op elkaar zijn afgestemd.

Meerdere partijen doen vaak mee bij de aanbesteding voor de uitvoering van het werk. De partij die de beste aanbesteding doet zal het werk gaan uitvoeren. Tijdens de realisatie van het project staan de doelen en uitgangspunten die eerder geformuleerd zijn centraal.

CC INFRA maakt een bouwkostenraming of een verwervingsraming tijdens de realisatiefase. Ook het financieel beoordelen van de aanbestedingen is een expertise van CC INFRA.

Lees meer over de werkwijze van CC Infra

CC INFRA Financieel inzicht in infrastructurele projecten