Werkwijze

Voor het maken van een raming is een aantal werkzaamheden nodig die er voor zorgen dat de investeringskosten goed onderbouwd en overzichtelijk kunnen worden gepresenteerd.

1 Analyse van het werk

Op basis van de eisen en de wensen van de opdrachtgever wordt allereerst nagedacht over de afbakening van het werk en de mogelijke verschijningsvorm. Er wordt een oplossingsrichting gekozen. Aansluitend wordt de uitvoering in gedachte doorgenomen en de knelpunten benoemd. Deze scope wordt op hoofdlijnen wordt vastgesteld.

2 Decompositie van de raming

Een raming kan op meerdere de wijzen ingedeeld worden:

  • Geografisch
  • Functioneel, werkmethode
  • Tijdsafhankelijk

techter3 Bepalen hoeveelheden, eenheidsprijzen en samenstelling raming

Op basis van de analyse van het werk worden de benodigde eenheidsprijzen, kengetallen en procenten, te gebruikt in de ramingen, vooraf gedefinieerd, onderbouwd en vastgesteld. Deze kengetallen worden afgestemd op de verwachte werkwijze/uitvoeringsplan waarbij rekening wordt gehouden met locatie specifieke aspecten. De kengetallen worden op hoofdlijnen onderbouwd en beschreven. Deze kengetallen worden gerelateerd aan de gekozen oplossingsrichtingen (zoals bijvoorbeeld (weg)profielen en kruisingsvormen voor een tracé verkenning)

4 Het uitvoeren van een (quick-scan) risico’s

In een bijeenkomst met een aantal deskundigen, projectteam en/of belanghebbenden wordt geïnventariseerd welke risico’s zouden kunnen optreden in het proces van ontwerp tot en met realisatie van het project. Samen met de kostendeskundige worden de bijzondere gebeurtenissen gekwantificeerd door het inschatten van de kans van optreden en de gevolgen in tijd en geld. De resultaten zullen worden meegenomen in de kostenraming. De mogelijke prijsvariatie wordt expliciet gemaakt middels een inschatting van de Laagste- en Uiterste waarde per kengetal en hoeveelheid.

5 De probabilistisch doorrekenen van de raming

De raming van kosten wordt inclusief de normale onzekerheden en de geregistreerde bijzondere gebeurtenissen probabilistisch doorgerekend. Deze Monte-Carlo simulatie wordt uitgevoerd met het computerprogramma Risicoraming (CIT). De uitkomst bestaat per alternatief uit een risicobijdragentabel en een kansdichtheidsfunctie (grafiek). Op basis van deze informatie heeft de opdrachtgever inzicht in de grootste risicocontribuanten en kan hij bepalen bij welke overschrijdingskans het bijbehorende (kosten) bedrag is. De bandbreedte van de raming wordt daarbij onderbouwd.

6 Het opstellen van het kostenrapport

In het ramingrapport wordt inzicht gegeven in de samenstelling van de totaalraming. Tevens wordt eenduidig de scope vastgelegd en beschreven, alsmede de uitkomsten van de probabilistische raming. Hierbij worden de zogenaamde trefzekerheidsfactoren aangegeven zoals raming van kosten (T-waarde, Mu-waarde), Standaardafwijking (Sigma), variatiecoëfficiënt, kansdichtheidsfunctie (grafiek) en de “top 10” van risico’s.

Tools

Kostendatabase

CC INFRA werkt met een eigen kostendatabase. De kostendatabase is opgesteld in GWW-Calc en excel.

SSK

Gewerkt wordt met de meeste recente versies die door CROW uitgegeven versie van het SSK model. Dit model voldoet aan de eisen van de CROW zoals die zijn vastgelegd in de publicatie 137 “Wat koste het’ van de CROW.

Risicoraming

Voor het maken van de probabilistische kostenramingen wordt gebruik gemaakt van het door de CIT uitgegeven en gefaciliteerde Risicoraming. Dit software pakket wordt door verschillende instanties gebruikt zoals, RWS, ProRail, en diverse ingenieursbureaus.

CC INFRA Financieel inzicht in infrastructurele projecten